Etusivu » Suomen Perintätoimisto Oy:n yleiset toimitusehdot

Sopimuksen tausta

Näitä yleisiä toimitusehtoja (myöhemmin Toimitusehdot) sovelletaan Suomen Perintätoimisto Oy:n (myöhemmin SPT) ja Asiakkaan välillä kaikkiin SPT:n tarjoamiin palveluihin. SPT tarjoaa Asiakkailleen perintään, saatavien ja asiakastietojen hallintaan erilaisia palveluita (myöhemmin Palvelu), joista kustakin palvelusta ovat erilliset palvelukohtaiset toimitusehdot (myöhemmin Palvelusopimus). Lisäksi SPT:lla on erilaisia hinnastoja ja muuta ohjeistusta Palveluiden käyttöön. Mikäli osapuolten välinen sopimus, Palvelusopimus, toimitusehdot tai hinnastot ja muu ohjeistus sisältävät keskenään ristiriitaisia sopimuskohtia, tulkitaan sopimuksia seuraavassa etusijajärjestyksessä:

  • Osapuolten välinen sopimus
  • Palvelusopimus
  • Toimitusehdot
  • SPT:n hinnastot ja muu ohjeistus

SPT:n tarjoamien Palveluiden ajantasaiset Palvelusopimukset löytyvät SPT:n verkkosivuilta https://www.suomenpt.fi tai SPT:n toimittamasta muusta materiaalista. Asiakas vakuuttaa huolellisesti tutustuneensa käyttämänsä Palvelun Palvelusopimukseen, näihin Toimitusehtoihin ja hinnastoihin sekä muuhun SPT:n toimittamaan ohjeistukseen.

Tämän sopimuskokonaisuuden mukainen palvelusuhde voi muodostua myös tekojen kautta eli allekirjoitettua sopimusta palvelusuhteen aloittamiselle ei välttämättä tarvita. Näin tapahtuu esimerkiksi silloin, kun Asiakas toimittaa saatavia perittäväksi SPT:lle – SPT:lle toimitettu laskukopio, velkakirja tai muu saatava tulkitaan perintätoimeksiannoksi, mihin sovelletaan perintäpalvelun palvelusopimusehtoja.

Määritelmiä

Perintäpalveluun liittyvän perintätoimeksiannon katsotaan olevan jälkiperinnässä, kun perintätoimeksiannon velallinen:

  1. on todettu ulosottomenettelyssä varattomaksi;
  2. on kuollut;
  3. on yksityishenkilön velkajärjestelymenettelyssä;
  4. on yrityssaneeraus menettelyssä; tai
  5. on asetettu konkurssiin;

Jälkiperinnäksi katsotaan myös sellaisen velan periminen, jonka erääntymisestä on kulunut yli yksi (1) vuosi.

Perintätoimeksiannon katsotaan olevan oikeudellisessa perinnässä, kun perinnän kohteena olevaa velkaa koskeva haastehakemus on laadittu. Oikeudellinen perintä katsotaan alkaneen sinä päivänä, kun haastehakemuskirje on päivätty riippumatta siitä, milloin käräjäoikeus vastaanottaa haastehakemuksen.

SPT:n Asiakkaan puolesta vastaanottamia varoja kutsutaan asiakasvaroiksi.

Sähköinen asiointi

Sähköisellä asioinnilla tarkoitetaan tilannetta, jossa Asiakas asioi ja käyttää SPT:n tarjoamia Palveluita sähköisiä viestintäkanavia pitkin; erityisesti SPT:n tarjoamassa Extranet-palvelussa tapahtuvaa asiointia (myöhemmin Extranet-palvelu). Sähköiseen asiointiin sovelletaan näitä Toimitusehtoja.

Mitä näissä ehdoissa ilmoitetaan Extranet-palvelusta, soveltuvin osin noudatetaan vastaavia ehtoja, kun asiointi tapahtuu muussa kuin Extranet-palvelussa erilaisia sähköisiä viestintäkanavia hyödyntäen. Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, jos Asiakas pyytää SPT:tä suorittamaan jonkin toimen sähköpostilla.

Extranet-palvelua käytetään SPT:n antamilla henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Extranet-palveluun avataan Asiakkaan määräämälle yhdelle tai useammalle luonnolliselle henkilölle pääkäyttäjätunnukset (myöhemmin ”Pääkäyttäjä”). Pääkäyttäjätunnuksilla Asiakas vastaa itse uusien lisäkäyttäjätunnusten tilaamisesta. SPT toimittaa jokaiselle käyttäjälle kotiosoitteeseensa henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka voidaan SPT:n toimesta vaihtaa. Asiakas vastaa siitä, että kaikki Extranet-palvelun käyttäjätunnusten (Pääkäyttäjät ja lisätyt käyttäjät) haltijat täyttävät käyttöoikeuden saamiselle asetetut edellytykset.

Asiakas vakuuttaa, että kaikki käyttöoikeuden haltijat sitoutuvat noudattamaan näitä ehtoja. Samoin Extranet-palvelusta mahdollisesti saatavien henkilö-, perintä-, ja luottotietojen tai muiden vastaavien tietojen osalta käyttöoikeuden haltijat sitoutuvat noudattamaan kyseisten tietojen käsittelyssä voimassa olevaa lainsäädäntöä. Asiakas on vastuussa käyttöoikeuden haltijoiden käyttäjätunnusten ja salasanojen sekä Extranet-palvelun käytöstä ja siitä, että käyttöoikeuden haltija ei missään tilanteessa luovuta henkilökohtaisia tunnuksiaan kolmannelle.

Asiakas valtuuttaa käyttöoikeuden haltijan tekemään SPT:n ja Asiakkaan välillä sitoumuksia, hyväksymään sopimusmuutoksia ja tilaamaan uusia palveluita. Käyttöoikeuden haltijan Extranet-palvelussa tapahtuva hyväksymistoimi katsotaan aina Asiakkaan hyväksynnäksi kyseiseen asiaan. Käyttöoikeuden haltijan sähköpostiviesti, puhelinkeskustelussa tekemä sitoumus tai muu vastaava toimi katsotaan myös Asiakkaan hyväksymiseksi asiassa, mikäli käyttöoikeuden haltijalla on vastaavat oikeudet Extranet-palvelussa.

SPT vastaa Extranet-palvelun ylläpidosta ja laadusta. SPT ei kuitenkaan vastaa siitä, että Extranet-palvelu on aina käytettävissä tai Extranet-palvelussa tapahtuvista käyttökatkosten aiheuttamista häiriöistä tai vahingoista. Asiakas vastaa itse omista tietojärjestelmistään ja yhteyksistään sekä niistä aiheutuvista kustannuksista.

SPT voi niin halutessaan kieltäytyä luovuttamasta käyttöoikeutta Asiakkaan jollekin ilmoittamalle käyttäjälle tai SPT voi sulkea tai poistaa milloin tahansa käyttöoikeuden Extranet-palveluun käyttäjältä. SPT:n ei tarvitse mitenkään perustella päätöstään, mutta päätösten tarkoitus on estää väärinkäytöksiä. SPT:llä on joka tapauksessa oikeus peruuttaa tai poistaa käyttäjätunnukset siinä tapauksessa, että Asiakas ei käytä Extranet-palvelua kolmeen kuukauteen.

Mikäli Asiakkaalla on yksikin voimassaoleva käyttäjätunnus käyttöoikeuden haltijalla, SPT voi ilmoittaa tämän sopimuksen sopimusmuutoksesta tai mistä tahansa muusta seikasta koskien sopimuksen mukaisia Palveluita tai Extranet-palvelua Extranet-palvelussa. Asiakas hyväksyy sen, että ilmoitus on vastaanotettu, kun ilmoitus julkaistaan Extranet-palvelussa siitäkin huolimatta, vaikka Asiakkaan yksikään käyttöoikeuden haltija ei kävisi Extranet-palvelussa ilmoitusta lukemassa. Asiakas huolehtii itse siitä, että ilmoitukset Extranet-palvelusta luetaan säännöllisesti.

Tietosuoja

Asiakas on Suomessa sovellettavan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön tarkoittama rekisterinpitäjä silloin, kun Asiakas käyttää SPT:n palveluita ja siten määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Tällöin SPT on henkilötietojen käsittelijä, joka käsittelee henkilötietoja Asiakkaan puolesta Asiakkaan antamien dokumentoitujen ohjeiden mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyn kohde ja kesto, käsittelyn luonne ja tarkoitus sekä henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät vahvistetaan SPT:n ja Asiakkaan välillä oikeudellisesti sitovassa asiakirjassa, johon sovelletaan tämän kohdan mukaisia ehtoja.

Asiakas vastaa siitä, että se noudattaa tietosuojalainsäädännöstä johtuvia rekisterinpitäjän velvollisuuksiaan. Asiakas vastaa erityisesti siitä, että Asiakkaalla on oikeus siirtää henkilötietoja SPT:lle käsiteltäväksi, sekä tietojen oikeellisuudesta ja täsmällisyydestä.

Henkilötietojen käsittelijänä SPT toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen käsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi sekä avustaakseen Asiakasta täyttämään velvollisuutensa vastata rekisteröityjen pyyntöihin koskien rekisteröityjen oikeuksien käyttämistä. SPT:llä on velvollisuus avustaa Asiakasta mahdollisissa tietosuojaa koskevassa vaikutustenarvioinnissa, tietoturvaloukkausilmoituksissa sekä viranomaiselle tehtävässä ennakkokuulemispyynnössä siltä osin, kuin ne liittyvät SPT:n tarjoamiin palveluihin. SPT ilmoittaa henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta Asiakkaalle ilman aiheetonta viivytystä saatuaan sen tietoonsa sovellettavan tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.

SPT sitoutuu varmistamaan, että kaikki sen alaisuudessa toimivat henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta tai heitä koskee asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus.

SPT saattaa Asiakkaan saataville tarpeelliset tiedot henkilötietojen käsittelyä koskevien velvollisuuksiensa noudattamisen osoittamista varten. Asiakkaalla on oikeus suorittaa itse tai kolmatta osapuolta käyttäen tarkastuksia ja auditointeja erikseen SPT:n ja Asiakkaan välillä sovittavalla tavalla. SPT osallistuu tällaisiin tarkastuksiin ja auditointeihin.

SPT:n mahdollisesti käyttämät alihankkijat, jotka osallistuvat henkilötietojen käsittelyyn, toimivat myös henkilötietojen käsittelijöinä Asiakkaan puolesta. Hyväksymällä nämä yleiset ehdot Asiakas antaa SPT:lle kirjallisen ennakkoluvan alihankkijoiden käyttämiseen. SPT vastaa alihankkijoidensa toiminnasta kuin omastaan, ja sitouttaa alihankkijansa noudattamaan tämän kohdan mukaisia velvollisuuksiaan. SPT tiedottaa Asiakkaalle kirjallisesti kaikista suunnitelluista muutoksista, jotka koskevat alihankkijoiden lisäämistä tai vaihtamista, ja antaa siten Asiakkaalle mahdollisuuden vastustaa tällaisia muutoksia.

SPT noudattaa henkilötietojen siirroissa EU:n / ETA:n ulkopuolelle sovellettavan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

Sopimuksen mukaisten palveluiden päättymisen yhteydessä SPT sitoutuu Asiakkaan valinnan mukaan poistamaan tai palauttamaan kaikki Asiakkaan vastuulla olevat henkilötiedot Asiakkaalle. SPT:lla on oikeus veloittaa palauttamisesta aiheutuvat työkustannukset Asiakkaalta. SPT poistaa olemassa olevat jäljennökset henkilötiedoista, paitsi jos lainsäädännössä vaaditaan säilyttämään henkilötiedot.

SPT:n tiedot

Asiakkaan SPT:ltä saamien tietojen kopiointi, muuttaminen, edelleen luovuttaminen ja uudelleenkäyttö muussa kuin arkistointitarkoituksessa on kielletty ilman SPT:n antamaa kirjallista lupaa. Mikäli Asiakkaalla on SPT:n antama kirjallinen lupa luovuttaa tietoja edelleen, Asiakkaan tulee tallentaa tietojen luovutukset 6 kuukaudeksi siten, että ne voidaan jälkikäteen todentaa. SPT:llä on oikeus saada Asiakkaalta tieto edellä mainituista tietojen luovutuksista.

SPT pidättää itsellään kaikki Palveluun, Extranet-palveluun ja sen sisältämiin tietoihin liittyvät omistus-, tekijän- ja muut immateriaalioikeudet. Asiakkaan tallentaessa tietoja Extranet-palveluun, tietojen omistusoikeus siirtyy SPT:lle. Asiakas vastaa SPT:lle kaikesta Extranet-palvelun käyttöoikeuden haltijan ja Palveluiden väärinkäytöksistä, sopimusrikkomuksista ja muusta haitasta aiheutuvasta välillisestä ja välittömästä vahingosta.

SPT:n kuittaamisoikeus

Joihinkin SPT:n tarjoamiin Palveluihin liittyy rahaliikennettä, jossa SPT vastaanottaa Asiakkaan oman asiakkaan varoja välittääkseen niitä edelleen Asiakkaalle (myöhemmin Asiakasvarat). SPT:llä on oikeus kuitata ensisijaisesti SPT:n Palveluista perimiä maksuja Asiakasvaroista ennen varojen välittämistä Asiakkaalle.

SPT:n jotkin palvelut, kuten perintäpalvelu, perustuvat toimintatavalle, jossa velallisasiakkaan on tarkoitus maksaa suoritukset SPT:n asiakasvaratilille, jossa maksuista osa käytetään perintäkulujen kuittaamiseen ja osa tilitetään Asiakkaalle. Kuitenkin toisinaan käy niin, että velallisasiakas maksaa suorituksensa toimeksiantajan (Asiakkaan) tilille. Tällöin suoritusta käsitellään kuin maksu olisi maksettu SPT:n asiakasvaratilille ja SPT:lle kuitattavaksi tarkoitettu osuus suorituksesta veloitetaan toimeksiantaja-asiakkaalta laskulla, joka erääntyy maksettavaksi 14 vuorokauden kuluttua laskun lähettämisestä. Myös tässä tapauksessa SPT:n kuittaamisoikeus on ensisijainen.

Maksut, viivästyskorko ja perintäkulut

SPT perii palvelujen käytöstä perittävät maksut laskulla, joka erääntyy 14 vuorokauden kuluessa laskun päiväyksestä. SPT lisää palvelumaksuihin kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.

Mikäli Asiakkaan maksu viivästyy, SPT perii kulloinkin voimassaolevaa korkeinta mahdollista viivästyskorkoa maksamattomalle velalle. Lisäksi SPT perii maksamattoman laskun perinnästä aiheutuvat kohtuulliset perintäkulut Asiakkaalta.

Sopimuksen voimassaolo, irtisanominen ja purkaminen

Sopimus on voimassa toistaiseksi, ellei sopimusehdoissa muuta ilmene.

Kumpikin osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle osapuolelle yhden kuukauden irtisanomisajalla. SPT:llä on oikeus muuttaa näitä sopimusehtoja ilmoittamalla siitä Asiakkaalle kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Mikäli Asiakas ei hyväksy sopimusmuutosta, katsotaan tämä sopimuksen irtisanomiseksi. Irtisanomistapauksessa SPT:n Asiakkaalle osoittamat laskut erääntyvät maksettavaksi erääntymisilmoituksen mukaisesti ja SPT laskuttaa kaikki siihen asti laskuttamattomat maksut Asiakkaalta.

Mikäli Asiakas kuolee, määrätään edunvalvontaan, asetetaan velkajärjestelyyn, konkurssiin, selvitystilaan tai yrityssaneerauksen tai mikäli Asiakas on todettu ulosotossa varattomaksi, SPT:llä on oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin. Mikäli Asiakkaan maksusuoritus on myöhässä eräpäivästä yli 30 päivää, SPT:llä on oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin.

Mikäli SPT:n ja Asiakkaan väliseen sopimukseen liittyy asiakasvarojen käsittelyä, Asiakas sitoutuu huolehtimaan mahdollisimman hyvin siitä, että Asiakkaan asiakkaiden maksujen maksaminen asiakasvaratilille päättyisi. Mikäli kuitenkin sopimuksen päättymisen jälkeen maksuja SPT:n asiakasvaratilille saapuu, SPT:llä on edelleen oikeus kuitata maksuista Asiakkaan mahdollisesti maksamattomia SPT:n saatavia sekä veloittaa maksujen käsittelymaksuna 10 euroa kustakin saapuneesta maksusuorituksesta.

Muuta

SPT ei vastaa mistään Asiakkaalle aiheutuvasta välillisestä vahingosta. SPT:n toimeksiantokohtainen korvausvastuu rajoittuu Palvelusta perittäviin maksuihin, kuitenkin enintään 5.000 euroon. SPT ei vastaa vahingosta, joka on aiheutunut ylivoimaisesta esteestä (force majeure) eli tämän sopimuksen syntymisen jälkeen ilmenneestä seikasta, joka ei sopimusta tehtäessä ollut SPT:n tiedossa, johon SPT ei ole voinut eikä voi vaikuttaa ja joka estää tai kohtuuttomasti vaikeuttaa sopimuksen täyttämisen. Asiakkaan käyttämien SPT:n sähköisten palvelujen osalta SPT ei vastaa jostain muualta tulevasta Asiakkaaseen tai tietojärjestelmään kohdistuvasta häirinnästä tai luvattomasta käytöstä, luvattoman käytön yrityksestä tai jostain näihin rinnastettavasta tai muusta vastaavasta seikasta. SPT ei vastaa myöskään vastaa minkään kolmansien osapuolten virheistä. Asiakas vapauttaa SPT:n ja sen työntekijät mahdollisista seuraamuksista, joita Asiakkaan toimet ja toiminta internet-verkossa tai muuten mahdollisesti aiheuttavat.

Mikäli Asiakas toimii tämän sopimuskokonaisuuden vastaisesti tai on antanut vääriä tietoja SPT:lle, Asiakas on velvollinen korvaamaan aiheutuneet kulut SPT:lle sekä SPT:lle aiheutuneet välittömät ja välilliset vahingot, mutta aina kuitenkin vähintään 500 euroa.

SPT:llä on oikeus siirtää tämä sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman SPT:n kulloinkin erikseen antamaa kirjallista lupaa.

SPT:n ja Asiakkaan välisiin sopimuksiin sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksiin liittyvät erimielisyydet ratkaistaan Keski-Suomen käräjäoikeudessa.